Centrum po zdrav. postiž. MSK

Centrum po zdrav. postiž. MSK

V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy,

Jonášův spolek, z.s.

Jonášův spolek, z.s.

Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži, dospělým se zdravotním postižením a to s autismem, mentálním i smyslovým. Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním

Podané ruce, o.s. – canisterapie

Podané ruce, o.s. – canisterapie

Organizace Podané ruce, o.s. vznikla 12. 4. 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – CANISTERAPIE (CT) a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných. www.podaneruce.eu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

ZO ČSOP Nový Jičín

ZO ČSOP Nový Jičín

Provozujeme záchrannous tanici pro volně žijící poraněné, či jinak hendikepované živočichy – jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Mimoto se zabýváme různými zácharnnými projekty (rel skalní, sýček obecný, sova pálená…) a ekologisckou výchovou a osvětou. www.csopnj.cz

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava

Posláním SPR-denního stacionáře je dát klientům příležitost k jejich seberealizaci. Důraz je kladen na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb. Pracovní, rekreační, sportovní a výchovně vzdělávací programy jsou zpracovány s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. Zaměřujeme se zejména na praktické

S.T.O.P.

S.T.O.P.

Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, a navázat je na standardní příležitosti, které jsou běžně dostupné většinové populaci. www.sdruzeni-stop.cz

Mikasa

Mikasa

Hlavním cílem bylo vyplnit prázdné místo v sociálních službách ve městě Ostrava v oblasti poskytování činností a služeb dětem a mladým lidem se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím vzniku Denního stacionáře MIKASA, jako sociální služby, která rozšířila nabídku denních

Mens Sana

Mens Sana

V současné době poskytujeme sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. www.menssana.cz

Harmonie

Harmonie

Harmonie poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Podporuje je v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají s respektem k jejich vztahovým potřebám, které nepřesahují zákonné normy. Umožňuje jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledá

Dlaň životu

Dlaň životu

S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost