Téměř 50 let poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčí, očkují či operují miliony lidí po celém světě. Zároveň přináší jejich životní příběhy a upozorňují na krize, jejichž důsledky zmírňují. Působí ve více než 70 zemích světa.  

Páteří naší organizace jsou místní lidé, kteří tvoří zhruba 90 % našich spolupracovníků na misi. Díky nim je pomoc udržitelná i po našem odchodu. Financují nás především soukromí dárci, nikoliv státy a mezinárodní instituce, a to nám umožňuje plnit naše pilíře nezávislosti, nestrannosti a neutrality.  

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice, bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství, ořádá vzdělávací programy a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Karvinská Galaxie poskytuje prostřednictvím denního stacionáře sociální službu dospělým lidem se zdravotním postižením. Podporuje uživatele služby v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými, tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňuje uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a propojuje občany se zdravotním hendikepem s běžnou společností.

galaxie-karvina.cz

Poskytování anonymní psychoterapeutické pomoci po telefonu. Linka je určena všem lidem v tíživé životní situaci, s níž si neumí sami poradit. Většina našich klientů se přesně neorientuje v nejrůznějších nabídkách pomoci, jež jsou mu k dispozici: sociální pracovník, kouč, psycholog, psychiatr, psychoterapeut, a v tom jim můžeme pomoci se zorientovat.

terapeutickalinka.cz

Spolek je podpůrnou pacientskou organizací pro pacienty s onkologickým onemocněním a jejich rodiny. Zaměřuje se na osvětu v oblasti prevence rakoviny a také podporu a pomoc v průběhu nemoci a její léčby. Centrum nabízí také zájmové aktivity, cvičení a pobyty.

www.ovahelp.cz

Armáda spásy poskytuje pomoc lidem v tíživé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb – azylových domů, nocleháren a nízkoprahového denního centra. Pomáhá lidem bez domova v seniorském věku, nabízí sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a služby prevence bezdomovectví.


https://armadaspasy.cz/

Tagy:            

Posláním společnosti je poskytovat podporu a zajistit rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti, zejména těch, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

http://opava.eurotopia.cz

 

Tagy:                

Posláním Domu seniorů POHODA je poskytovat lidem v seniorském věku, kteří to potřebují, takový rozsah podpory a pomoci, aby dle svých možností zůstali i nadále součástí běžného života komunity ve městě, aby nepřerušovali přirozené vazby se svou rodinou či přáteli a vyhnuli se sociální izolaci.

https://www.pohoda-orlova.cz/

 

Tagy:        

Terapie s úsměvem sází na přirozenou léčbu s pomocí koně – hipoterapii a přirozenou komunikaci se zvířaty. Své hipoterapeutické lekce nabízí pod širým nebem na statku pod horami.

Facebook

 

Tagy:        

Posláním denního stacionáře Žebřík je nabízet dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami takové činnosti (muzikoterapie, arteterapie, pracovní činnosti, kurz práce s penězi/PC), které povedou k jejich osobnostnímu rozvoji, podpoří jejich samostatnost, zájmy, životní cíle a co nejmenší závislosti na jejich okolí.

https://zebrik-ops.webnode.cz/

Podnik rodinný a k tomu sociální, zabývající se tvorbou, přípravou a realizací aktivit a služeb v oblasti sociální, vzdělávací, sportu, zábavy a rekreace. Při tvorbě se soustředíme na upcyklaci materiálů, např. kůže a šité výrobky pak prodáváme na místních trzích či jarmarcích.

www.senplus.cz

Posláním organizace je od roku 2004 podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, tibetských seniorů, buddhistických mnichů a mnišek a nomádů. Zabýváme se rozvojovou pomocí v indickém Himálaji a Tibetu, podporujeme místní komunity a školy i řemeslné tradice. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce jako každoroční Festival ProTibet, nabízíme přednášky, workshopy a výstavy.

www.protibet.cz

Škola s regionální působností poskytuje vzdělání a plnění základní školní docházky u žáků s kombinovaným handicapem či autismem. Kromě individuálního vzdělávání je dětem poskytována i komplexní rehabilitační péče, mají širokou nabídku kroužků a také ozdravných pobytů. Snahou je jejich maximální zapojení do běžného života.

http://www.skoly.unas.cz/

 

Spolek má za cíl podporovat handicapované lidi, napomáhat jim v začlenění do běžného společenského života a sblížit jejich životní osudy s osudy ostatních občanů, a to i prostřednictvím pořádání společenských, vzdělávacích, osvětových, kulturních akcí a seminářů z oblasti rehabilitace, zdravotnictví a sociální politiky.

https://www.handyclub.cz

Tagy:        

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s. pomáhá zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám v přístupu a využívání veškerých aktivit běžného, plnohodnotného života. Klub Stonožka nabízí sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny a také pobytové akce a tábory.

www.stonozkaostrava.cz

Tagy:                

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér. Zajišťujeme bezplatné tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením a pomáháme zpřístupňovat vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením.

www.csnn.cz 

Spolek Mamiko sdružuje a podporuje rodiny nedonošených dětí. Naše činnost má za cíl šířit povědomí o nedonošených dětech a v neposlední řadě slouží jako materiální a finanční pomoc neonatologickému oddělení FNO.

www.mamiko.cz

Tagy:            

Spolek se zaměřuje na pomoc dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Organizujeme volnočasové aktivity, pobyty a tábory pro děti. Nabízíme rodinám vyjížďky a Mazlení s koníky.

www.forhelp.cz

Tagy:                

Jsme spolek zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a občanů s dlouhodobým zájmem o pomoc při jejich integraci. Chceme se smysluplně zapojit do běžného života a naše společné aktivity směřují k tomuto cíli. Pořádáme proto volnočasové a sportovní aktivity, výlety, pobyty, pod záštitou spolku funguje hudební kapela Mentallica.

www.nadejeprovsechny.cz

 

Tagy:                

Posláním spolku DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk je poskytování sociálních služeb osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajištění nezbytné pomoci a podpory. Prostřednictvím sociální služby zabránit sociálnímu vyloučení osobám s PAS a osobám o ně pečujícím a umožnit jim přístup ke vzdělání, kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Nabízíme služby osobní asistence, sociální rehabilitace, odlehčovací služby či screeningové konzultace.

www.detskyklic.cz

Tagy:                

Neziskový spolek Colliery SRDCEM vznikl pod záštitou crossfitového centra Colliery CrossFit Ostrava. Zprostředkováváme individuální i skupinově vedené tréninky, podporujeme zdravý pohyb a zpřístupňujeme aktivity, které by cílové skupiny osob samy nezvládly nebo na ně finančně nedosáhly, pomáháme tvořit komunitu lidí a vytváříme příležitosti. Naše organizace se věnuje třem oblastem: podpoře mladých atletů od 13 let, CrossFitu handicapovaných osob a CrossFit programu pro seniory nad 60 let.

www.collierysrdcem.cz

Tagy:                

Spolek Podané ruce zajišťuje služby canisterapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Naše organizace v rámci své činnosti také školí a vychovává canisterapeutické týmy (CTT). Dále provozuje službu osobní asistence, která je poskytována především v domácnostech klientů, a týká se osob se zdravotním, mentálním, sluchovým nebo zrakovým postižením, duševním onemocněním, se sníženou soběstačností z důvodu věku.

www.podaneruce.eu

Posláním Dobrovolnického centra ADRA Ostrava je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Jedná se o děti, seniory, umírající a osoby se zdravotním postižením, kterým zpříjemňují dobrovolníci pobyt v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby nebo v jejich domácnostech, a pomáhají překonat osamělost a izolaci od okolního světa.

www.adraostrava.cz

Tagy:        

 

Spolek Kapradí vznikl jako podpora Základní školy Labyrint Lhota. Pro veřejnost spolek pořádá osvětové aktivity se vzdělávacími, enviromentálními nebo aktuálními společenskými tématy. Současným projektem je založení komunitního sadu – vysázení 130 stromů pro krajinu.

www.kapradi.webnode.cz

Tagy:            

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat jednotlivce, rodiny a organizace, které naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší informovanost o našich aktivitách. Snažíme se vytvářet podmínky pro lepší zvládání výchovy dítěte s PAS a pro překonávání odloučení od společnosti. Filozofií ABC je, aby rodiny s dětmi s PAS věděly, že mají podporu, mají se kam obrátit pro radu, pro pomoc, nebo jen pro obyčejné přátelské setkání.

 

autistickedite.cz

Tagy:            

Spolek Alma Mater spolupracuje s Českým národním registrem dárců kostní dřeně (ČNRDD), aktivně vyhledává a registruje nové potenciální dárce kostní dřeně. Kromě tohoto projektu s názvem Šance pro život spolek provozuje solnou jeskyni a sdružuje a podporuje ženy v různých životních situacích.

almamater.cz

 

Charita Frýdek-Místek je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním a mládež ohrožená sociálním vyloučením. Důležitou součástí naší činnosti je poskytování odborného sociálně-právního poradenství a psychoterapie.

www.charitafm.cz

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, poskytuje odbornou pomoc a poradenství
rodinám, které pečují o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením nebo s ohroženým
vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat
dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Podrobněji:
Služba rané péče, kterou rodinám s dětmi s postižením ve věku od narození do sedmi let
poskytujeme, je bezplatná. Funguje tak, že poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami
z celého Moravskoslezského kraje přímo domů a pomáhají rodičům rozvíjet zrakové
dovednosti dítěte, podporovat jeho celkový vývoj, doporučí vhodné metody, jak s dítětem
komunikovat, jak upravit domácí prostředí, jaké hračky a pomůcky používat. Poskytnou
potřebné informace, kontakty, sociální poradenství.

Web: ranapece.cz
Facebook

Mobilní Hospic Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

www.zivotastrom.cz

Tagy:        

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. Služba Duhový dům poskytuje domov pro osoby se zdravotním postižením, přičemž cílem je vytvářet bezpečné a bezbariérové prostředí přizpůsobené pro život lidí na invalidním vozíku.

www.slezskadiakonie.cz

Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. zajišťuje služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.

www.czp-msk.cz

Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením – s mentálním a smyslovým a s poruchou autistického spektra. Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním postižením, pomoc cílíme v projektech konkrétním osobám a pořádáme rovněž vzdělávací aktivity a přednášky.

www.spolekjonas.cz

Tagy:        

Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Poskytujeme sociální služby a nabízíme jim pracovní uplatnění v chráněných podmínkách v oblastech cateringu, údržby zeleně, šicí dílny, kavárny a úklidu.

www.spirala-ops.cz

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

www.slezskadiakonie.cz

 

Posláním služby je podpora osob s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, kteří žijí v rodinném prostředí. Naše služby vedou k rozvoji či zachování soběstačnosti, schopností a dovedností uživatelů, nácviku praktických činností, aktivizačních činnosti. Nabízíme zájmové aktivity a podporujeme uživatele k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o způsobu života.

www.prapos.cz

Organizace Celé Česko čte dětem byla založena roku 2006 a je největší osvětovou a mediální kampaní svého druhu v České republice. Zaměřuje se nejen na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Hlasité předčítání má zásadní vliv na emoční rozvoj, empatii, sociální chování a inteligenci dítěte, pomáhá utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Oslovujeme všechny generace – děti, dospělé i seniory.

www.celeceskoctedetem.cz

Tagy:        

Spolek přátel Bénin Santé je nezisková organizace, jejímž cílem je poskytnout zdravotní péči lidem v nouzi. Zaměřujeme se především na děti a ženy v západní Africe a zejména v Beninu. Snažíme se podpořit dostupnost lékařské péče a soustředit na boj s infekčními nemocemi typu hepatitida B a C a nepřenosnými civilizačními nemocemi ohrožujícími africkou populaci.

www.beninsante.org

Spolek ADAM všestranně podporuje komunitu rodin dětí s poruchami autistického spektra. Aktivity spolku napomáhají výměně zkušeností a vzájemnému sdílení rodin, přičemž tato podpora zabraňuje sociální izolaci rodičů dětí s PAS a tvoří podmínky pro lepší zvládání složité životní situace. Pro rodiny s dětmi s autismem organizujeme volnočasové aktivity, tábory, výlety a pobyty s asistencí, pro rodiče podpůrné skupiny a vzdělávací semináře.

www.adam-pas.cz

Tagy:        

Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící poraněné či jinak handicapované živočichy – jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Mimoto se zabýváme různými záchrannými projekty (orel skalní, sýček obecný, sova pálená…) a ekologickou výchovou a osvětou.

www.csopnj.cz

Posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním postižením. Provozujeme volnočasové aktivity: kurzy vaření, výtvarného tvoření nebo práce s pc, kluby cizích jazyků, ale také turistický klub, rekondice a výlety.

www.tyflocentrum-ova.cz

Posláním naší organizace je pomáhat rodinám, v nichž má některý ze členů sluchové nebo kombinované postižení. Nabízíme komplex vzájemně navazujících služeb – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost. Zaměřujeme se zejména na oblast komunikace a socializace rodin a jejich členů.

www.detskysluch.cz

Posláním SPR-denního stacionáře je dát klientům příležitost k jejich seberealizaci. Důraz je kladen na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb. Pracovní, rekreační, sportovní a výchovně vzdělávací programy jsou zpracovány s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. Zaměřujeme se zejména na praktické činnosti, potřebné pro orientaci v běžných životních situacích. Rozvíjíme dovednosti, schopnosti, návyky, získaných v dřívějším období (pomocná škola, klub), základy sebeobsluhy, práci s nástroji či jednoduchými stroji.

www.sprostrava.estranky.cz

Podporujeme sociálně ohrožené dětí a rodiny. Zabýváme se vzděláváním dětí, dobrovolnictvím, volnočasovými aktivitami pro děti sociálně znevýhodněné, provozujeme mikrojesle. Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. 

www.sdruzeni-stop.cz

Tagy:            

Cílem je zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení. Poskytujeme sociální služby, podporujeme osvětu a celoživotní vzdělávání lidí s postižením, profesionály i veřejnosti. Organizujeme kroužky, výlety, poradenství.

www.spmpostrava.cz

Posláním spolku Oříšek je podpora rodin dětí s mentálním postižením a autismem. To se děje prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit, dále pořádáme příměstské tábory, pobyty a výlety. Organizujeme soutěže, osvětové aktivity a workshopy.

www.orisek.unas.cz

Tagy:            

Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života onkologických pacientek. Podáváme pomocnou ruku při překonávání osamělosti, pomáháme zbavit se strachu  z budoucnosti, dodáváme víru do života a chuť k uzdravení. Snažíme se zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech prevence, jsme připraveni poradit pacientům s jakýmkoliv druhem nádorového onemocnění. Pořádáme edukační besedy, ale i společenská setkání, rehabilitační cvičení, výlety a rekondiční pobyty.

www.onko-amazonky.cz

Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé a děti, kteří si přejí závěr života strávit doma mezi svými blízkými. Lékaři a zdravotní sestry vyjíždějí každý den do terénu. Pacientům i rodinám jsou k dispozici sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Provozujeme Ambulanci paliativní medicíny, denní dětský hospicový stacionář a odbornou knihovnu.

www.mhondrasek.cz

Tagy:            

Smyslem a posláním Mlýnku je osvěta a pomoc při uspokojování potřeb občanů postižených duševním onemocněním, podpora sítě vztahů a znovuzískání dovedností vést smysluplný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí. Klub nabízí volnočasové aktivity, sportovní, kulturní akce a výlety.

www.klubmlynek.cz

Naší vizí je svět, kde každý člověk s autismem, kombinovaným postižením i jeho okolí žije kvalitní, spokojený a běžný život ve společnosti. Osoby s autismem zapojujeme do společnosti, zaměřujeme se na člověka s handicapem, na jeho rodinu i okolí a pracujeme na tom, aby lidé s autismem „nežili v klecích“. Poskytujeme průvodcovství v rodinách, sociální rehabilitaci, vzdělávání a aktivizační programy; provozujeme MIKASA denní stacionář.

www.mikasa-detem.cz

Tagy:                    

Pomáháme vrátit se zpět do života lidem se zkušeností s duševním onemocněním a také lidem s traumatickým poškozením mozku (po úrazech hlavy, mozkové mrtvici). V rámci naší nabídky poskytujeme sociální služby, kognitivní a pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci.

www.menssana.cz

Posláním Sociálně terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého klienta, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.

www.po-harmonie.cz

Posláním organizace je chránit lidský život v každé jeho fázi a nabízet konkrétní podporu a pomoc těhotným ženám, matkám s malými dětmi v tíživé životní situaci a rodinám. Nabízíme služby zaměřené na podporu rodiny, jejichž cílem je posilování rodičovských kompetencí a zkvalitňování vztahů mezi rodiči a malými dětmi. Maminkám a dětem kromě zázemí a všestranné podpory přinášíme také novou naději a perspektivu do života.

www.dlanzivotu.cz

Tagy:        

Poskytuje sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytové, tak ambulantní nebo terénní služby. Jedná se zejména o podporu chráněného bydlení a poskytování domova lidem s postižením, sociálně-terapeutické dílny nebo třeba i hudební seskupení klientů centra s názvem Rytmy a každoroční hudební projekt Všechny barvy duhy.

www.ctyrlistekostrava.cz

Podporujeme rodiny, manželství, mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

www.prorodiny.cz

Tagy:                

Spolek vznikl jako podpora činnosti školy, která pracuje s dětmi se SVP. Nabízíme volnočasové aktivity, podporujeme sportovní a rekreační aktivity dětí, kroužky, rehabilitační pobyty a příměstské tábory. Rovněž podporujeme další vzdělávání pracovníků školy. 

www.specialniskola.cz

Naší filozofií je propojení integrovaného a profesionálního umění. Zdravotní postižení totiž nemusí být handicapem, ale může se stát inspirujícím nástrojem umění. Jsme tanečním souborem handicapovaných a zdravých tanečníků.

www.bila-holubice.cz

Tagy:    

Spolek nabízí volnočasové a sportovní aktivity mládeže s handicapem. Významným a úspěšným projektem je FBC ABAK Ostrava – florbalový klub vozíčkářů, který má za sebou řadu úspěšných sezón a titulů mistra ligy.

abak-vozickari-ostrava.cz

Tagy:        

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2023

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

SE KONÁ ZA PODPORY

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI