JAK POROZUMĚT AUTISMU, MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, ALE NEJEN…

 Neziskové organizace jsou studnice znalostí, nápadů a kreativity. Poprvé v rámci pilotního dopoledního programu spolek ADAM – autistické děti a my a Advent plný křídlení otevírá prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, znalostí a inspirace. Letos na téma autismu, neurovývojových poruch, augmentativní a alternativní komunikace, možností inkluzivního vzdělávání a léčbu závislostí či psychospirituální krize. Bude to jízda! Těšíme se na Vás.

UPOZORNĚNÍ

Uvolnilo se nám pár míst! V případě zájmu, hlaste se na tel. 732 171 397. Děkujeme.

PROGRAM

9:00 - 9:30 registrace účastníků

9:30  9:35 zahájení

Marie Gerdová - předsedkyně ADAM – autistické děti a my, z. s.

Ing. Lucie Houthoofdtová – autorka projektu Advent plný Křídlení 

9:35 – 10:15 „Rodinný projekt v kontextu neurovývojové poruchy“

Mgr. Přemysl Mikoláš, uznávaný psycholog a psychoterapeut, certifikovaný psychoterapeut s mnohaletou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s psychickou deprivací

10:15  10:45 „Role poradce rané péče v rodinách s dětmi s PAS (z pohledu pestrostínů)“

Mgr. Lenka Gwóźdźová, speciální a sociální pedagožka, odbornice na augmentativní a alternativní komunikaci 

10:45 – 11:00 přestávka

 

11:00 – 11:30 „Možnosti inkluzivního vzdělávání dítěte s potřebou podpůrných opatření a nabídka služeb pro rodiny v Moravskoslezském kraji“

Mgr. Karin Kopřivová, zkušená speciální pedagožka, zaměřuje se dlouhodobě na potřeby dětí a žáků s dg. Poruchy autistického spektra 

11:30 – 12:00 „Zdraví ve mně, zdraví v nás“

MUDr. Milan Hrabánek, lékař a psychiatr s více než dvacetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí, psychospirituální krize a posttraumatických poruch, certifikovaný instruktor holotropního dýchání, žák prof. Stanislava Grofa 

12:00 – 12:30 „Příběhy ze světa dětí a dospělých“ – svět očima autistů

12:30 – 12:40 Předání ocenění pro podporovatele a srdcaře spolku ADAM 

12:40 – 13:00 diskuse a závěr 

Celým programem provází moderátor Mgr. Jiří Boháč.

Lektoři

Karin Kopřivová

Pracuje na pozici speciální pedagog od roku 1997. Do roku 2007 jako učitel-speciální pedagog v Základní škole pro děti se speci ckými vzdělávacími potřebami, poté do roku 2017 jako odborný konzultant v SPC pro klienty s autismem v Ostravě. V letech 2015-2017 byla členkou Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS. Zaměřuje se na potřeby dětí a žáků s dg. Poruchy autistického spektra, pasivní a aktivní účastí na konferencích, samostudiem, zvyšováním kvali - kace a v posledních deseti letech i lektorováním.

Lenka Gwóździová

Je speciální a sociální pedagog. V oblasti školství pracovala ve Speciálně pedagogickém centru pro žáky s PAS, nyní je zaměstnána jako školní speciální pedagog na ZŠ. Od roku 2000 působí v sociálních službách – dříve jako poradce rané péče, facilitátor inkluzivního vzdělávání, komunikační terapeut a v současné době jako konzultant v oblasti augmentativní a alternativní komunikace u dětí a lidí, kteří díky svému zdravotnímu postižení mají potíže s dorozumíváním. S oblibou pracuje v týmu a společně s druhými – rodiči, kolegy, pracovníky. v sociálních službách.

Přemysl Mikoláš

Je dětský a dorostový psycholog, certi kovaný psy- choterapeut s desetiletou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s psychickou deprivací. Je úspěšným absolventem jednooborové psychologie a uceleného, akreditovaného psychoterapeutického výcviku MZ ČR v Transformační systemické terapii dle Virginie Satirové. Od roku 2010 vede podpůrné skupiny pro pečující v Moravskoslezském kraji a od roku 2016 také v Libereckém kraji. Ve své soukromé praxi spolupracuje se spolkem ADAM – autistické děti a my z Havířova, Centrem terapie autismu Praha.

Milan Hrabánek

Je lékař a psychiatr s více než dvacetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí, psychospirituální krize a posttraumatických poruch způsobeným nefyziologickým vedením porodu. Milan Hrabánek je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa. Po návratu z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech.

hlavní partneři

partneři

Mediální partner

kreativní zóna

Andělská zóna