Podané ruce, o.s. – osobní asistence

Podané ruce, o.s. – osobní asistence

V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Osobní

Heřmánek, z.s.

Heřmánek, z.s.

Poslání Domu na půli cesty HEŘMÁNEK Dům na půli cesty (dále také jen DPC) Heřmánek pomáhá mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy (diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy či jiná zařízení

MS Paprsek

MS Paprsek

Mateřská škola Paprsek,s.r.o, zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem od 2 – 7 let. Zaměřujeme se především na předškolní speciální vzdělávání a následnou celostní péči o dítě samotné a jeho rodinu. Funkční podporu a péči poskytujeme dětem s různým druhem zdravotního postižení, či omezení. Našimi klienty jsou

Mental Café

Mental Café

Kavárna, která má stále o kolečko navíc Pojízdná kavárna Mental Café úspěšně odstartovala třetí rok svého působení v Moravskoslezském kraji. Kavárna zaměstnává klienty s mentálním a tělesným postižením. Tento sociální podnik provozuje Kulturní Ostrava z. s., jehož primárním úspěchem je založení multižánrové centra Cooltour.

Centrum pro dítě s diabetem

Centrum pro dítě s diabetem

Hlavní činností je zejména: organizace seminářů s odbornou tématikou (edukace dětí a rodičů, odborná prezentace nových směrů v diabetologii, prezentace výrobků a pomůcek pro diabetiky a jejich využití v běžném životě, právní a sociální poradenství)

Spolek Kapradí

Spolek Kapradí

Hlavní činností spolku Kapradí je materiální, finanční, organizační a personální podpora vzniku a provozu Základní školy Labyrint Lhota s.r.o. Spolek dále zajišťuje materiály a pomůcky potřebné pro výuku a další činnosti související s programem ZŠ Labyrint Lhota s.r.o.

Autismus bez cenzury

Autismus bez cenzury

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra. Od svého založení se organizace snaží sdružovat rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat všechny jednotlivce a organizace, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout

Alma Mater

Alma Mater

Vytváření programů s kvalitním využitím volného času pro ženy všech věkových a sociálních kategorií. Spolupráce s ČNRDD – nábor dárců kostní dřeně.

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Podrobněji: Služba rané péče,

Centrum po zdrav. postiž. MSK

Centrum po zdrav. postiž. MSK

V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy,

Jonášův spolek, z.s.

Jonášův spolek, z.s.

Účelem spolku je poskytovat pomoc dětem, mládeži, dospělým se zdravotním postižením a to s autismem, mentálním i smyslovým. Taktéž zajistit všestrannou pomoc i jejich pečujícím osobám. Spolek má za cíl vytvářet co nejlepší materiální podmínky pro zkvalitnění péče o tělesný a duševní rozvoj osob se zdravotním

Podané ruce, o.s. – canisterapie

Podané ruce, o.s. – canisterapie

Organizace Podané ruce, o.s. vznikla 12. 4. 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – CANISTERAPIE (CT) a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných. www.podaneruce.eu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

ZO ČSOP Nový Jičín

ZO ČSOP Nový Jičín

Provozujeme záchrannous tanici pro volně žijící poraněné, či jinak hendikepované živočichy – jde o ochranářskou práci, která ovlivňuje zachování a udržení rozmanitosti druhů v naší přírodě. Mimoto se zabýváme různými zácharnnými projekty (rel skalní, sýček obecný, sova pálená…) a ekologisckou výchovou a osvětou. www.csopnj.cz

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava

Středisko pracovní rehabilitace Ostrava

Posláním SPR-denního stacionáře je dát klientům příležitost k jejich seberealizaci. Důraz je kladen na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb. Pracovní, rekreační, sportovní a výchovně vzdělávací programy jsou zpracovány s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. Zaměřujeme se zejména na praktické

S.T.O.P.

S.T.O.P.

Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, a navázat je na standardní příležitosti, které jsou běžně dostupné většinové populaci. www.sdruzeni-stop.cz

Mikasa

Mikasa

Hlavním cílem bylo vyplnit prázdné místo v sociálních službách ve městě Ostrava v oblasti poskytování činností a služeb dětem a mladým lidem se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením. Tohoto cíle jsme dosáhli prostřednictvím vzniku Denního stacionáře MIKASA, jako sociální služby, která rozšířila nabídku denních

Mens Sana

Mens Sana

V současné době poskytujeme sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. www.menssana.cz

Harmonie

Harmonie

Harmonie poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Podporuje je v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají s respektem k jejich vztahovým potřebám, které nepřesahují zákonné normy. Umožňuje jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledá

Dlaň životu

Dlaň životu

S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost